ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டலின் கொள்கை

2021-08-10

ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகள், பல வகைகள் உள்ளனஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகள்சந்தையில். ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தியின் வெவ்வேறு கொள்கைகள் காரணமாக, ஒவ்வொன்றின் பயன்பாட்டு பண்புகள்ஆக்ஸிஜன் செறிவுவேறுபட்டும் உள்ளன.

ஆக்ஸிஜன் செறிவு பொறிமுறையின் ஆக்ஸிஜன் கொள்கை:
1. மூலக்கூறு சல்லடை கொள்கை;
2. பாலிமர் ஆக்ஸிஜன்-செறிவூட்டப்பட்ட சவ்வு கொள்கை;
3. நீரின் மின்னாற்பகுப்பின் கொள்கை;
4. இரசாயன எதிர்வினை மூலம் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தியின் கொள்கை.

  • QR