வயிற்றுக் குழாய் என்றால் என்ன

2021-10-18

வயிற்று குழாய்விழுங்க முடியாத நோயாளிகளுக்கு சிறப்பு சூழ்நிலைகளில் தேவையான தண்ணீர் மற்றும் உணவை எடுத்துச் செல்ல உதவுவதாகும்.வயிற்று குழாய்கள்x

  • QR