அயோடோபார் ஸ்வாப் மற்றும் ஆல்கஹால் ஸ்வாப் இடையே நீங்கள் எவ்வாறு தேர்வு செய்கிறீர்கள்?

2021-03-02

அயோடோபார் ஸ்வாப் மற்றும் ஆல்கஹால் ஸ்வாப் இடையே நீங்கள் எவ்வாறு தேர்வு செய்கிறீர்கள்?

அன்றாட வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாமல் புடைப்புகள் மற்றும் காயங்கள் இருக்கும்; ஸ்க்ராப்ஸ், வெட்டுக்கள் மற்றும் பிற அதிர்ச்சிகரமான காயங்களும் மிகவும் பொதுவானவை, குறிப்பாக குழந்தைகளைக் கொண்ட குடும்பங்களில். இந்த விபத்துக்களைச் சமாளிக்க அவசரகால சூழ்நிலைகளில் பல குடும்பங்களில் வெளிப்புற கிருமிநாசினி துணிகளைக் கொண்ட சிறிய மருந்து பெட்டி உள்ளது.

பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றனஅயோடின் ஸ்வாப்ஸ்மற்றும்ஆல்கஹால் ஸ்வாப்ஸ்;

அவற்றை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?வித்தியாசம் என்ன என்று பார்ப்போம்.

கிருமிநாசினிகள் வகை அம்சங்கள் அழிக்கும் பொருள் பயன்பாட்டின் நோக்கம் கொள்கை எச்சரிக்கை பாதுகாத்தல்
அயோடோபர் (போவிடோன்-அயோடின்) நடுத்தர செயல்படும் கிருமிநாசினி குறைந்த நச்சுத்தன்மை, வேகமாக செயல்படுவது, நல்ல நிலைத்தன்மை, குறைந்த எரிச்சல் பலவகையான பாக்டீரியாக்கள், வித்திகள், வைரஸ்கள், பூஞ்சை போன்றவற்றைக் கொல்லும். சளி சவ்வுகள், தோல் (தீக்காயங்கள், வெட்டுக்கள், உறைபனி, தீக்காயங்கள், சச்சரவுகள், சிராய்ப்புகள் போன்றவை) Release of iodineமற்றும்bactericidal effect சிவப்பு போஷனுடன் (சிவப்பு பாதரசம்) பகிர்ந்து கொள்வது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது; நீங்கள் அயோடினுக்கு ஒவ்வாமை இருந்தால் எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தவும். Use up within 48 hours after opening, seven days after opening in case of timelyமற்றும்airtight use
75% ஆல்கஹால் நடுத்தர செயல்படும் கிருமிநாசினி நச்சுத்தன்மையற்ற, வேகமாக செயல்படும், ஆவியாகும் எளிதானது பல வகையான நுண்ணுயிரிகளை கொல்லும் Intact skin (broken skinமற்றும்mucous membranes should not be used) Causes bacterial proteins to coagulateமற்றும்die Use with caution if you are allergic to alcohol, useமற்றும்store away from fire திறந்த பிறகு சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்தவும்

Alcohol swabs


Alcohol is a commonly used disinfectant, but too high or too low concentration can not be used for disinfectionமற்றும்sterilization. Too high a concentration of alcohol will form a protective film on the surface of the bacteria, preventing it from entering the bacteriaமற்றும்making it difficult to kill the bacteria completely; on the contrary, too low a concentration of alcohol can enter the bacteria but cannot coagulate the proteins in the bacteria, which also cannot kill the bacteria completely. Therefore, only 75% of alcohol is suitable for disinfectionமற்றும்sterilization, which we call medical drinking. It is generally not used on wounds with epidermal defects because of the pain caused by its irritating properties.

Iodoform is a combination of iodineமற்றும்polyvinylpyrrolidone in an aqueous solution to form povidone-iodine. The element iodine itself plays a bactericidal roleமற்றும்can be used for disinfection of skinமற்றும்mucous membranes, as well as for general trauma such as burns, burns, frostbite, cuts, scrapes,மற்றும்contusions. Because it dissolves in waterமற்றும்not alcohol, it is less irritating, but it does not penetrate grease easily, so it is not as good as alcohol for disinfection of oily scalpமற்றும்other greasy parts. Unlike iodine (tincture of iodine), iodophor is less irritating to woundsமற்றும்is more widely used in medicalமற்றும்household settings. However, it should be noted that it should not be used together with red saline (red mercury), as it will precipitate mercury iodide, which is a highly toxic substanceமற்றும்can lead to mercury poisoning when used in large quantities. When injecting insulin, choose 75% alcohol to disinfect the skin; because insulin is a protein, iodine will affect the activity of insulinமற்றும்thus affect the absorption, which is not conducive to the management of blood sugar, while alcohol is easy to evaporateமற்றும்has little effect.

Now that we know some of the differences between ஆல்கஹால் ஸ்வாப்ஸ்மற்றும்அயோடின் ஸ்வாப்ஸ், will you use disinfectant swabs correctly? There are several points that we need to pay attention to. Firstly, the swab should be applied from the middle of the wound to all around, rotating while applying,மற்றும்secondly, the used swab should not be dipped back into the medicine bottle to avoid contaminating the medicine. Finally, remind us that when the wound is a relatively large or serious situation, to go to the hospital to let the doctor deal with it.

மேசினோ wholesale medical ஆல்கஹால் ஸ்வாப்ஸ் can also produce alcohol pads, cured alcohol prep pads, alcohol prep pads target, sterile alcohol prep pads, security alcohol prep pads; 

உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.

  • QR